ساخت ربات بارگیرخوان

281

ساخت ربات بارگیرخوان توسط دانش پژوه الونداسماعیلیان_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرسhttp://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.