اجرای صحیح حرکت پشت بازو هالتر نشسته از پشت سر

478

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/seated-overhead-barbell-triceps-extension

فیتنس پرو
فیتنس پرو 365 دنبال کننده