فیلم آموزش حسابداری وام و مساعده

164

مساعده و وام از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند که در این کلیپ به آن پرداخته شده است