در دوران بازنشستگی و پس از آموزش حسابداری شاغل شدم

111

برای شروع کار حسابداری هیچ وقت دیر نیست !!! ماجرای شاغل شدن این کارآموز را ببینید.

pixel