اسکرتوم حاد دکتر امینی کارآموزی، کارورزی، دستیاری اورولوژی 48 دقیقه

111
pixel