13- تایم باکسینگ

474

تایم باکسینگ میگه به جای اینکه ما یه کارُ بدون در نظر گرفتن زمان شروع کنیم و انجامش بدیم تا تموم بشه، بیایم براش محدوده ی زمانی مشخص کنیم و متعهد شیم که اون کارُ توی محدوده زمانی خودش به انجام برسونیم.