تکفیر شرقی و هیزم غربی

126
کاریکاتور یکی از روزنامه های انگلیسی زبان به خوبی وضعیت منطقه را قبل و پس از حذف داعش و ابوبکر البغدادی توصیف کرده بود؛ کاریکاتوری شامل دو قاب عینا مشابه یکدیگر که در هریک از آن ها کشورها و جریان های سیاسی غرب آسیا در حال سوختن در نزاعی خونین هستند.
pixel