سعید زعفرانی بهروز مدیر آموزش

35

اردوی نوروز شاید یکی از مهمترین فرصت هایی است که یک دانش آموز در طول دوران تحصیل خود تجربه می کند و میتواند کلیه موارد درسی خود را در این دوران بهبود ببخشد

pixel