راهنمای ورود دانشجویان به کلاس درس از طریق سامانه مدیریت جلسات فراروم امیرکبیر

1,647
راهنمای ورود دانشجویان به سامانه جلسات بیگبلوباتن از طریق سامانه مدیریت جلسات فراروم - نسخه امیرکبیر fararoom.ir
pixel