شیر سوزنی شرکت تولیدی و صنعتی کیز ایران

48
این محصول در مکان هایی که جریان منظم و یکنواخت سیال مورد نیاز است و احتیاج به تنظیم فشار دارد طــراحی شده از قبیـل لوله کشی های منازل، مصارف صنعتی، کشاورزی، تاسیسات گرمایشی، سیستم های بهــداشتی، بخار، نفت، بنــزین و سایر هیدروکربنها.
کیز ایران 2 دنبال کننده
pixel