روبات ها کارگران اصلی انبارهای آمازون

85

این ویدیو از انبار شرکت آمازون گرفته شده که درآن ربات ها بیش تر کارها را انجام می دهند.