زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Text و Symbols

322
سکانس 1009- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش Text و Symbols کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای مطالب بیان شده آشنایی با زبانه Insert ابزارهای بخش Text ابزارهای بخش Symbols
filimo
دراکولا - قسمت 3
%87
ژاله پس از پشت سر گذاشتن مراسم فوت کامروا برای پیگیری پروژه به مراجع مربوطه مراجعه می کند و در آنجا با زنی به اسم الناز که شوهرش مفقود شده آشنا می شود. همزمان با این اتفاقات بازجویی از هوشمند ادامه دارد.
pixel