گزارش اختصاصی رادیو افق کوروش از دوازدهمین نمایشگاه بورس

82

گزارش اختصاصی رادیو افق کوروش از دوازهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه - مصاحبه اختصاصی رادیو افق کوروش با دکتر فخریان مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش