دکتر توکلی: «کارنامه امسال شفافیت مثبت بود»

88

توضیحات دکتر احمد توکلی در برنامه تلویزیونی پایش 20 اسفندماه پیرامون موفقیت های مجموعه های فعال در حوزه شفافیت در سال گذشته