انیمیشن افسانه ماردوش از شبکه جهانی جام جم

3,380
این انیمیشن به نام «جام جهان بین» است که به پیدایش جهان تا پادشاهی طهمورث می پردازد؛ ماجرا از پادشاهی جمشید شاه آغاز می شود و با یافتن جام جهان بین که در دست اهریمن است ادامه پیدا می کند. 1854
pixel