داغترین‌ها: #Copa America 2019

یاقوت رویان در کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی

97

حضور و اسپانسرینگ گروه بین المللی یاقوت رویان در نوزدهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران - تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، خرداد ۱۳۸۷ http://www.yaghootrooyan.com