دولت با تمام توان در کنار مردم مناطق سیل زده

84
دولت به عنوان خادم و نماینده مردم با تمام توان در کنار مردم مناطق سیل زده است
pixel