بخشی از سخنرانی استاد شهریار شفیعی در همایش MBA،DBA ماهان

663

بخشی از سخنرانی استاد شهریار شفیعی در همایش بین المللی MBA،DBA ماهان که در تاریخ 9 بهمن برگزار شد.