بیشترین بختیاری در قطعه 86 (باب القیامه) و کمترین درقطعه 228 (باب الندبه) است

213