نوآوری در مدل کسب و کار - مصطفی پورعلی

1,312
سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران
pixel