نوآوری در مدل کسب و کار - مصطفی پورعلی

1,291

سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران

pixel