استکبار این است که بگویند همه شما اشتباه می کنید

1,419

استکبار این است یک جمع، گروه و یا فرد به یک ملت رشید و بزرگ بگوید که همه شما اشتباه می کنید و همان چیزی که جمع کوچک ما می گوید ،حرف درست است . این همان کاری است که ابلیس در نافرمانی از فرمان حق داشت

pixel