تاریخ ناگفته ایالات متحده آمریکا

792
این بخش از مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده آمریکا به جنگ افروزی ها، ترور ها و مداخلات سیاسی و نظامی امریکا در خاورمیانه اشاره دارد که توسط بنیادهابیلیان ترجمه و زیرنویس شده است.
pixel