جشن ورود به سال تحصیلی 1400 - 1399 در مدارس خرد شعبه مهرداد

61
جشن ورود به سال تحصیلی جدید با توجه به شرایط موجود در کشور و شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی و آنلاین برگزار شد.
pixel