2-ظریف در جمع استانداران و فرماندران کشور ( 20 تیرماه)

559
ظریف در جمع استانداران و فرماندران کشور ( 20 تیرماه) - آنچه باعث شد بتوانیم برجام را که از نظر ترامپ بدترین توافق آمریکاست ، به نتیجه برسانیم حمایت مردم بود
وزارت امور خارجه 1 هزار دنبال کننده
pixel