تفکر انتقادی چیست؟

1,474
چگونه مثل یک قاضی، درست و غلط شواهد را ارزیابی کنیم و به یک نتیجه‌ی مشخص برسیم؟ تفکر انتقادی به ما کمک می‌کند. اما تفکر انتقادی فقط به معنای پیدا کردن نقایص گفته‌های دیگران نیست. پس چه تعریفی از تفکر انتقادی داریم؟ تماشا کنید.
pixel