گزارش روز اول نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار

256

اولین روز نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار با اتفاقات متفاوتی گذشت.