چهارمین مرحله کاروان سپاهیان مهدی اعزامی از فردوس

38

اعزام کاروان های داوطلبان بسیجی از فردوس به جبهه فروردین 1366