مرکز توسعه علوم دندانپزشکی-کارگاه تراش دندان برای روکش

3,713

مرکز توسعه علوم دندانپزشکی- Development of Dental Sciences Centre- www.ddscentre.com- کارگاه تراش دندان برای روکش- Tooth preparation for crown- دکتر مهدی جوان- Dr. Mehdi Javan