ترمیم وسایل شکسته

1,251

ترمیم وسایل شکسته با استفاده از پلاستیک در صورت نبود چسب.