هیئت زنجیرزنان محله فرامه دماوند محرم سال97

1,536

هیئت زنجیرزنی محله فرامه دماوند روز عاشورا سال 1397 ورودی محله چالکا و ریتم سه ضرب در مراسم کاروان اسراء در شب دوازدهم محرم ورودی حیاط حسینیه محله فرامه دماوند