اعتدال بهاری وپاییزی

34
در این ویدئو جزئیات اعتدال بهاری و پاییزی و لحظه تحویل سال توضیح داده می شود
pixel