قسمت سوم آموزش تصویر برداری با موبایل- تنظیم غیرخودکار

1,051

قسمت 17 کد ویدیو: 3395 آموزش تصویر برداری با موبایل-آموزش تصویر برداری با موبایل- تنظیم غیرخودکار-استاد جانبخش دوربین 96 ؛ قسمت 17؛ قسمت سومآموزش تصویر برداری با موبایل-چگونه ازسوژه متحرک عکس بگیریم -استاد جانبخش برنامه زنده دوربین یکشنبه ها ساعت 22:00