نمایش کروکودیل ها

54
شما در تور تایلند میتوانید نمایش کروکودیل ها را ببینید، که در آن آموزش دهنده ها در کنار کروکودیل ها خودشان را در موقعیت خطرناک قرار میدهند. 021-42816 @sepantagasht www.sepantagasht.com با سپنتا گشت آریا متفاوت سفر کنید...
pixel