از کارگاه "شادمانی و شادکامی" - خوش بینی و بدبینی

300

در خصوص خوش بینی و بدبینی... نگرش افراد خوش بین و بدبین به رویدادهای خوب و بد...

pixel