داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

حفر ترانشه برای لوله در چند ثانیه

222

روشی بسیار سریع برای حفر ترانشه با استفاده از ماشینی غول پیکر