داستان زندگیت رو بنویس

265

داستان زندگی تو چیه؟؟ هر موفقیتی یک داستانی داره به چیزه که هستی ایمان داشته باش و به چیزی که می خواهی تبدیل بشی افتخار کن