کتاب اطلاعات فلزیاب و معدنیاب به صورت فنی و کاربردی مولف رامین کیخسروی

19
کتاب اطلاعات فلزیاب، معدنیاب و رادار زمینی دستی به صورت فنی و کاربردی مولف رامین کیخسروی در بهار 1398 منتشر و چاپ گردیده است. در این کتاب مباحث و اصول علمی دقیقی از نحوه تنظیمات در فلزیاب های فرکانسی از جمله تنظیمات ادیت و ترشهولد سطح و حجم درج شده است. موضوعات در رابطه با سطح و حجم اهداف و همچنین نحوه جداسازی منابع آلوده و مزاحم با این تنظیم در مباحث این کتاب ارائه شده است. مطالبی در رابطه با تست نقطه زنی هدف، زمین های آلوده و یکدست، طلا و هم خانواده آن و تشخیص نوع خاک با ارزیابی زمین عنوان شده است. در رابطه با نوع تنظیمات ادیت برای طلا و همچنین جداسازی فلزات مختلف و ترکیبات آلیاژی نیز مطالبی بیان گردیده است. مجموع این مطالب جهت کارکرد و نوع تنظیمات سیستم های فلزیاب برای دارندگان این سیستم ها منتشر شده است.
pixel