چطور مکالمه زبان انگلیسی رو تقویت کنیم؟ قسمت اول! انگلیسی فکر کنید!

601

شما هم کلی لغت انگلیسی بلدید اما موقع صحبت کردن به مشکل میخورید؟ موضوع نداشتن دانش نیست. به دلیل اینه که انگلیسی فکر نمیکنید! حالاچطور انگلیسی فکر کنیم؟ http://24talk.ir/