داغترین‌ها: #Copa America 2019

صحبت های عبدالله ابراهیم مدیریت همیاران سلامت روان اجتماعی شهروبارادیو خلیج فارس

62

مصاحبه رادیو خلیج فارس برنامه ورزش هرمزگان ، با عبدالله ابراهیم دبیر اجرایی جشنواره بازی های بومی محلی شهرو و مدیریت همیاران سلامت روان اجتماعی شهرو مدیر ،در رابطه با فعالیت های ورزشی روستای شهرو دوشنبه ۱۷دیماه ۱۳۹۷ ساعت 19 الی 19:30 رادیو خلیج فارس