تیزر چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

284

تیزر چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان . دی ماه 97

مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8