مستند « ناخدا بابو » از شبکه جهانی جام جم

154

" ناخدا بابو" در مركز خلیج فارس تهیه و تولید شده است و روایتی ازآخرین بازماندگان سنت دریانوردی و اقیانوس پیمایی باکشتی های بادبانی می باشد.این مستند با عمیق شدن درشخصیت ناخدابابو به عنوان نمونه ای شاخص از دریانوردانی که نسل اندرنسل در دامان بندرکنگ رشد کرده اند ، داستان زندگی دریانوردی ریز اندام با چشمانی تیزبین و خندان را دنبال می کند که نزدیک به چهل سال درمقام ناخدایی هزاران تن محموله تجاری 3263