پایان اسرائیل قصاص خود شهید مغنیه

826

سردار سلیمانی: قصاص خون عماد مغنیه ، برچیدن رژیم کودک کش صهیونیستی است.