کودک آزاری دردناک در کرمان

1,933

كارمند یک شركت پیمانكاری شهرداری کرمان كه دو کودک کار را مجبور به خوردن دسته گل های نرگس کرده بود ، از محل کار اخراج شد.