گزارش دکتر راستین دبیر ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

62

گزارش دکتر راستین دبیر ستاد نوروزی ورئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جاده های برفگیر غرب استان اصفهان