5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انبساط بخش اول

25
مرور انبساط طولی و سطحی در 5 دقیقه توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel