چگونه لواط را برای کودکان عادی سازی میکنند؟

868
اگر روش رسمی کاشتن چنین عقایدی در ذهن افراد استفاده از چند داستان مصور در دوران ابتدایی است؛ شاید بتوان با استفاده از انیمیشن ها هم چنین اثری گذاشت. صرف کارتونی بودن و بامزه بودن برنامه هایی که برای کودکان تهیه می شود به معنای بی خطر بودن آن ها نیست.
AZalpha 4 دنبال کننده
pixel