حمایت از مجتمع های آموزشی دهستان ها و استارتاپ های روستایی

63
حمایت از مجتمع های آموزشی دهستان ها و استارتاپ های روستایی طرح ایجاد مجتمع های آموزشی در دهستان ها برای برقراری عدالت آموزشی در مناطق شهری و روستایی تدوین شد.
pixel