آموزش جنگو _ جلسه چهارم

408

در این جلسه اولین ORM جنگوی خودمون رو می نویسیم و آشنایی مقدماتی ای هم با جنگو شل خواهیم داشت مدرس دوره: جواد طاعتی ارتباط با مدرس: t.me/jvt_d