آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان -جلسه 15- حل و بحث چند مساله

766

نکاتی از نرم افزار ریاضی 2 وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)، آزمونی از مفاهیم فصل دوم و نیز حل و بحث 10 مساله از مسائل خارج از کتاب، روشی دیگر برای اثبات یک به یک بودن توابع، ضابطه ی وارون تابع خطی - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 284 دنبال کننده