تدریس مفهومی فیزیک 2 استاد امیرحسین صادقی -فیزیک پزشکی -فناوری تصویربرداری پزشکی

49

✅ نمونه ای از فیلم تدریس مفهومی فیزیک دو #استاد_صادقی